Polish English German Russian


Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

(training in advanced fire fighting – refreshment)

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 2.03.

Czas trwania

  • łącznie: 8 godzin
  • wykłady: 3,5 godziny
  • ćwiczenia: 4,5 godziny
  • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

  • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu  oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

Informacje dodatkowe

    Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu telefonicznie bądź droga    mailową.

    Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:

    – kopię odnawianego świadectwa

    Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:

    – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne  obuwie.

    Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.

    Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Sposób oceny

  • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
  • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.