Polish English German Russian


Udzielanie I pomocy medycznej – Training in medical first aid

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.14.

Program kursu obejmuje m.in. podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, w szczególności: przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, rozpoznanie i unieruchomienie złamania, zatamowanie krwotoku tętniczego i żylnego, rozpoznanie i opatrzenie odmrożenia, przygotowanie do transportu poszkodowanego z podejrzeniem złamania kręgosłupa.

Czas trwania

  • łącznie: 20 godzin
  • wykłady: 13 godzin
  • ćwiczenia: 7 godzin
  • liczba dni: 2

Wymagania wstępne

    Posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Informacje dodatkowe

  • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
    – kopię świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
  • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Sposób oceny

  • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
  • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.