Polish English German Russian


Sprawowanie opieki nad chorym – odnowienie -Training in medical care – refreshment

Sprawowanie opieki nad chorym – odnowienie -Training in medical care – refreshment – IMO 1.15

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.15.

Czas trwania

 • łącznie: 9,5 godzin
 • wykłady: 8,5 godzin
 • ćwiczenia: 1 godzin
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu w zakresie:
  1. sprawowania opieki medycznej nad chorym (Traning in Medical Care)
 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie:
  1. udzielania pierwszej pomocy medycznej (Traning in Medical First Aid) – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później
  2. przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (Basic Safety Traning in Elementary First Aid) – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później
 • Przed rozpoczęciem kursu należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną:
  – kopię odnawianego świadectwa
  – kopię ważnych pozostałych świadectw wymienionych wyżej

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu telefonicznie lub drogą mailową 
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Zobacz filmy z naszego szkolenia:

https://www.youtube.com/watch?v=3_NXOkZF1I0

https://www.youtube.com/watch?v=8tqQe-tD_PM

https://www.youtube.com/watch?v=IgiBXT7kSkI

https://www.youtube.com/watch?v=9J2vf9Ym0ZE

https://www.youtube.com/watch?v=64_luMBI9UY

https://www.youtube.com/watch?v=OHtDViFs8nc